تعيين مناسب ترين دستگاه سايش براي ابزار خاك ورز طبق استاندارد (ASTM)

      مهم ترين مشكل ابزار خاك ورز سايش است؛ سايش عامل اصلي كاهش عمر و كيفيت عملكرد اجزاي ماشين ها است. نوع سايش ابزاري كه با خاك در تماس مي باشند، سايش خراشان مي باشد. دستگاه هاي آزمايش سايش خراشان مختلف مي باشند و هدف از اين پژوهش تعيين مناسب ترين دستگاه آزمايش استاندارد بود تا بتوان مقاومت به سايش چند فولاد مختلف را براي كار در خاك كشاورزي تعيين و به طور كمّي با يكديگر مقايسه نمود. از بين دستگاه هاي آزمايش استاندارد ASTM[1]، دو دستگاه چرخ لاستيكي و شن مرطوب (ASTM -G 105-1989) و چرخ لاستيكي و شن خشك (ASTM –G 65-1994) كه براي تعيين مقاومت به سايش فولاد هاي خاك ورزي مناسب مي باشند انتخاب شدند و با هر دستگاه چهار نمونه فولاد مختلف مورد آزمايش قرار گرفتند؛ همچنين در مزرعه، نمونه هايي از آن فولادها بر روي تيغه هاي برش يك گاوآهن چهار خيش نيمه سوار قرار گرفت و سايش آن ها پس از انجام دادن 200 كيلومتر كار شخم تعيين گرديد؛ نتايج آزمايش با دستگاه ها با نتايجي آزمايشي كه در مزرعه و شرايط واقعي انجام شده بود مقايسه گرديد. نتايج نشان داد كه ضريب تبيين بين نتايج آزمايش هاي با دستگاه (ASTM –G 105-1989) و (ASTM –G 65-1994) با نتايج آزمايش در مزرعه به ترتيب 81/0 و 72/0 بود و نتيجه گرفته شد كه نتايج آزمايش با دستگاه چرخ لاستيكي و شن مرطوب (ASTM –G 105-1989) با آزمايش مزرعه  هم خواني بهتري دارد و توصيه شد در آزمايش هاي سايش مربوط به ابزار هاي خاك ورز از اين دستگاه استفاده شود.۵۰٪ هر فروش فایل برای شماست!

اطلاعات بیشتر

مشخصات فایل

قیمت: 5,000 تومان
نوع فرمت: سند
اندازه فایل: 716.3KB
تعداد مشاهده: 2470